سن ارتباط جنسی cp trestbps chol fbs restecg تالاک exang قله قدیمی شیب حدود تل هدف
0 63 1 1 145 233 1 2 150 0 2.3 3 0 درست شد 0
1 67 1 4 160 286 0 2 108 1 1.5 2 3 معمولی 1
2 67 1 4 120 229 0 2 129 1 2.6 2 2 برگشت پذیر 0
3 37 1 3 130 250 0 0 187 0 3.5 3 0 معمولی 0
4 41 0 2 130 204 0 2 172 0 1.4 1 0 معمولی 0