già đi tình dục cp trestbps chol fbs restecg thalach exang nói cũ dốc ca thal Mục tiêu
0 63 1 1 145 233 1 2 150 0 2.3 3 0 đã sửa 0
1 67 1 4 160 286 0 2 108 1 1,5 2 3 thông thường 1
2 67 1 4 120 229 0 2 129 1 2,6 2 2 có thể đảo ngược 0
3 37 1 3 130 250 0 0 187 0 3.5 3 0 thông thường 0
4 41 0 2 130 204 0 2 172 0 1,4 1 0 thông thường 0