sống sót tình dục già đi n_siblings_spouses phơi giá vé lớp học boong tàu Emb_town một mình
0 0 Nam giới 22.0 1 0 7.2500 Ngày thứ ba không xác định Southampton n
1 1 nữ giới 38.0 1 0 71.2833 Ngày thứ nhất C Cherbourg n
2 1 nữ giới 26.0 0 0 7.9250 Ngày thứ ba không xác định Southampton y
3 1 nữ giới 35.0 1 0 53.1000 Ngày thứ nhất C Southampton n
4 0 Nam giới 28.0 0 0 8.4583 Ngày thứ ba không xác định Queenstown y