tên tập tin nếp gấp Mục tiêu thể loại esc10 src_file lấy
0 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-100032-A-0.wav 1 0 chú chó Đúng vậy 100032 MỘT
14 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-110389-A-0.wav 1 0 chú chó Đúng vậy 110389 MỘT
157 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-30226-A-0.wav 1 0 chú chó Đúng vậy 30226 MỘT
158 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-30344-A-0.wav 1 0 chú chó Đúng vậy 30344 MỘT
170 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-32318-A-0.wav 1 0 chú chó Đúng vậy 32318 MỘT
175 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-34094-A-5.wav 1 1 con mèo Sai 34094 MỘT
176 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-34094-B-5.wav 1 1 con mèo Sai 34094 B
229 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-47819-A-5.wav 1 1 con mèo Sai 47819 MỘT
230 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-47819-B-5.wav 1 1 con mèo Sai 47819 B
231 ./datasets/ESC-50-master/audio/1-47819-C-5.wav 1 1 con mèo Sai 47819 C