نوع حضور والنسی دامنه
نام ویژگی
'body_mass_g' شناور ضروری -
'culmen_depth_mm' شناور ضروری -
'culmen_length_mm' شناور ضروری -
'flipper_length_mm' شناور ضروری -
'گونه ها' INT ضروری -