พิมพ์ การแสดงตน Valency โดเมน
ชื่อคุณสมบัติ
'ร่างกาย_mass_g' ลอย จำเป็น -
'culmen_deep_mm' ลอย จำเป็น -
'culmen_length_mm' ลอย จำเป็น -
'flipper_length_mm' ลอย จำเป็น -
'สายพันธุ์' INT จำเป็น -