ExecutionResult tại 0x7f36e815c710
.execution_id 5
.thành phần
.component.inputs
['số liệu thống kê']
['lược đồ']
.component.outputs
['dị thường']