Kiểu Sự có mặt Hiệu lực Lãnh địa
Tên tính năng
'Tôi' BYTES yêu cầu Độc thân -
'nhãn mác' NS yêu cầu Độc thân -
'chữ' BYTES yêu cầu Độc thân -