ExecutionResult tại 0x7f36e82aa8d0
.execution_id 9
.thành phần
.component.inputs
['ví dụ']
['variable_graph']
['lược đồ']
.component.outputs
['người mẫu']
['model_run']