ExecutionResult tại 0x7f36ac7a2b50
.execution_id 3
.thành phần
.component.inputs
['ví dụ']
.component.outputs
['số liệu thống kê']