ExecutionResult tại 0x7f36e8270690
.execution_id 6
.thành phần
.component.inputs
['eval_examples']
.component.outputs
['tổng hợp_tình_tình']