ExecutionResult tại 0x7f3765c94450
.execution_id 4
.thành phần
.component.inputs
['số liệu thống kê']
.component.outputs
['lược đồ']