ExecutionResult tại 0x7f883fe60450
.execution_id 3
.thành phần
.component.inputs
['số liệu thống kê']
.component.outputs
['lược đồ']