Kiểu Sự hiện diện Hiệu lực Miền
Tên tính năng
'Công ty' CHUỖI cần thiết 'Công ty'
'dropoff_census_tract' INT cần thiết -
'dropoff_community_area' INT cần thiết -
'dropoff_latitude' PHAO NỔI cần thiết -
'dropoff_longitude' PHAO NỔI cần thiết -
'giá vé' PHAO NỔI cần thiết Độc thân -
'hình thức thanh toán' CHUỖI cần thiết Độc thân 'hình thức thanh toán'
'pickup_census_tract' INT cần thiết -
'pickup_community_area' INT cần thiết -
'pickup_latitude' PHAO NỔI cần thiết -
'pickup_longitude' PHAO NỔI cần thiết -
'lời khuyên' PHAO NỔI cần thiết Độc thân -
'trip_miles' PHAO NỔI cần thiết Độc thân -
'trip_seconds' INT cần thiết -
'trip_start_day' INT cần thiết Độc thân -
'trip_start_hour' INT cần thiết Độc thân -
'trip_start_month' INT cần thiết Độc thân -
'trip_start_timestamp' INT cần thiết Độc thân -