พิมพ์ การแสดงตน Valency โดเมน
ชื่อคุณสมบัติ
'บริษัท' STRING จำเป็น 'บริษัท'
'dropoff_census_tract' INT จำเป็น -
'dropoff_community_area' INT จำเป็น -
'dropoff_latitude' ลอย จำเป็น -
'ดรอปออฟ_ลองจิจูด' ลอย จำเป็น -
'ค่าโดยสาร' ลอย จำเป็น โสด -
'payment_type' STRING จำเป็น โสด 'payment_type'
'pickup_census_tract' INT จำเป็น -
'picup_community_area' INT จำเป็น -
'picup_latitude' ลอย จำเป็น -
'picup_longitude' ลอย จำเป็น -
'เคล็ดลับ' ลอย จำเป็น โสด -
'ทริป_ไมล์' ลอย จำเป็น โสด -
'ทริป_วินาที' INT จำเป็น -
'trip_start_day' INT จำเป็น โสด -
'trip_start_hour' INT จำเป็น โสด -
'trip_start_month' INT จำเป็น โสด -
'trip_start_timestamp' INT จำเป็น โสด -