ExecutionResult tại 0x7f87d7a828d0
.execution_id số 8
.thành phần
.component.inputs
['ví dụ']
['mô hình']
['baseline_model']
.component.outputs
['đánh giá']
['phước lành']