ExecutionResult tại 0x7f87d7a75490
.execution_id 4
.thành phần
.component.inputs
['số liệu thống kê']
['lược đồ']
.component.outputs
['dị thường']