ExecutionResult tại 0x7f87d7cd9b90
.execution_id 1
.thành phần
.component.inputs {}
.component.outputs
['ví dụ']