ExecutionResult tại 0x7f87d69f7190
.execution_id 6
.thành phần
.component.inputs
['ví dụ']
['variable_graph']
['lược đồ']
.component.outputs
['mô hình']
['model_run']