ExecutionResult tại 0x7f9c74326bd0
.execution_id 4
.thành phần
.component.inputs
['ví dụ']
['lược đồ']
.component.outputs
['người mẫu']
['model_run']