identyfikator artefaktu rodzaj ur
0 8 Model wypchnińôty ./Pusher/pchany_model/6