id tạo tác kiểu đi tiểu
0 1 Các ví dụ ./CsvExampleGen/examples/1
1 3 Lược đồ ./SchemaGen/schema/3