bất động sản giá trị
0 push_version 1638702971
1 Tên push_model
2 producer_component Đẩy
3 tfx_version 1.4.0
4 tiểu bang được phát hành
5 đẩy 1
6 push_destination / tmp / tmpojky8a_t / serve_model / penguins_classi ...