id tạo tác kiểu đi tiểu
0 4 Mô hình ./Trainer/model/4
1 7 ModelBlessing ./Evaluator/blessing/5