bất động sản giá trị
0 pipe_root /tmp/tfx-interactive-2021-12-05T11_15_56.28562 ...
1 trainer_fn Không có
2 tên_nguyên_nghiệp tương tác-2021-12-05T11_15_56.285625
3 tiểu bang hoàn thành
4 run_fn Không có
5 module_path penguin_trainer @ / tmp / tfx-tương tác-2021-12-0 ...
6 run_id 2021-12-05T11: 16: 00.984292
7 component_id Huấn luyện viên
số 8 module_file Không có
9 custom_config vô giá trị
10 train_args {\ n "số bước": 100 \ n}
11 eval_args {\ n "số bước": 50 \ n}