ExecutionResult tại 0x7f9d0a5e4490
.execution_id 5
.thành phần
.component.inputs
['ví dụ']
['người mẫu']
['lược đồ']
.component.outputs
['đánh giá']
['phước lành']