Mô tả ngắn về sự bất thường Mô tả dài bất thường
Tên tính năng
'hình thức thanh toán' Giá trị chuỗi không mong muốn Ví dụ chứa các giá trị bị thiếu trong lược đồ: Prcard (<1%).
'Công ty' Giá trị chuỗi không mong muốn Ví dụ chứa các giá trị bị thiếu trong giản đồ: 2092 - 61288 Sbeih company (<1%), 2192 - 73487 Zeymane Corp (<1%), 2192 - Zeymane Corp (<1%), 2823 - 73307 Seung Lee (<1%) , 3094 - 24059 GLB Cab Co (<1%), 3319 - CD Cab Co (<1%), 3385 - Eman Cab (<1%), 3897 - 57856 Ilie Malec (<1%), 4053 - 40193 Adwar H Nikola (<1%), 4197 - Royal Star (<1%), 585 - 88805 Valley Cab Co (<1%), 5874 - Sergey Cab Corp. (<1%), 6057 - 24657 Richard Addo (<1 %), 6574 - Babylon Express Inc. (<1%), 6742 - 83735 Tasha đi xe inc (<1%).