شرح مختصر ناهنجاری شرح طولانی ناهنجاری
نام ویژگی
'نوع پرداخت' مقادیر رشته غیر منتظره مثالها شامل مقادیری هستند که در طرح وجود ندارد: Prcard (<1٪).
'شرکت' مقادیر رشته غیر منتظره مثالها شامل مقادیر گمشده در طرح هستند: 2092 - 61288 Sbeih company (<1٪) ، 2192 - 73487 Zeymane Corp (<1٪) ، 2192 - Zeymane Corp (<1٪) ، 2823 - 73307 Seung Lee (<1٪) ، 3094 - 24059 GLB Cab Co (<1٪) ، 3319 - CD Cab Co (<1٪) ، 3385 - Eman Cab (<1٪) ، 3897 - 57856 Ilie Malec (<1٪) ، 4053 - 40193 Adwar H . نیکولا (<1)) ، 4197 - Royal Star (<1)) ، 585 - 88805 Valley Cab Co (<1)) ، 5874 - Sergey Cab Corp. (<1)) ، 6057 - 24657 Richard Addo (<1 )) ، 6574 - Babylon Express Inc. (<1)) ، 6742 - 83735 تاشا سوار inc (<1).