Giá trị
Lãnh địa
'hình thức thanh toán' 'Tiền mặt', 'Thẻ tín dụng', 'Tranh chấp', 'Không tính phí', 'Thẻ tín dụng', 'Không xác định'
'Công ty' '0118 - 42111 Godfrey S.Awir', '0694 - 59280 Chinesco Trans Inc', '1085 - 72312 N và W Cab Co', '2733 - 74600 Benny Jona', '2809 - 95474 C & D Cab Co Inc.' , '3011 - 66308 JBL Cab Inc.', '3152 - 97284 Crystal Abernathy', '3201 - C&D Cab Co Inc', '3201 - CID Cab Co Inc', '3253 - 91138 Gaither Cab Co.', '3385 - 23210 Eman Cab ',' 3623 - 72222 Arrington Enterprises ',' 3897 - Ilie Malec ',' 4053 - Adwar H. Nikola ',' 4197 - 41842 Royal Star ',' 4615 - 83503 Tyrone Henderson ',' 4615 - Tyrone Henderson ',' 4623 - Jay Kim ',' 5006 - 39261 Salifu Bawa ',' 5006 - Salifu Bawa ',' 5074 - 54002 Ahzmi Inc ',' 5074 - Ahzmi Inc ',' 5129 - 87128 ',' 5129 - 98755 Mengisti Taxi ',' 5129 - Mengisti Taxi ',' 5724 - KYVI Cab Inc ',' 585 - Valley Cab Co ',' 5864 - 73614 Thomas Owusu ',' 5864 - Thomas Owusu ',' 5874 - 73628 Sergey Cab Corp. ' , '5997 - 65283 AW Services Inc.', '5997 - AW Services Inc.', '6488 - 83287 Zuha Taxi', '6743 - Luhak Corp', 'Blue Ribbon Taxi Association Inc.', 'C & D Cab Co Inc ',' Chicago Elite Cab Co rp. ',' Chicago Elite Cab Corp. (Chicago Carriag ',' Chicago Medallion Leasing INC ',' Chicago Medallion Management ',' Choice Taxi Association ',' Dispatch Taxi Affiliate ',' KOAM Taxi Association ',' Northwest Management LLC ',' Dịch vụ Liên kết Taxi ',' Liên kết Top Cab '