Mô tả ngắn về sự bất thường Mô tả dài bất thường
Tên tính năng
'Công ty' Khoảng cách Linfty cao giữa hiện tại và trước đó Khoảng cách Linfty giữa hiện tại và trước đó là 0,00820891 (tối đa sáu chữ số có nghĩa), trên ngưỡng 0,001. Giá trị tính năng có chênh lệch tối đa là: Blue Ribbon Taxi Association Inc.
'hình thức thanh toán' Khoảng cách Linfty cao giữa đào tạo và phục vụ Khoảng cách Linfty giữa đào tạo và phục vụ là 0,0225 (tối đa sáu chữ số có nghĩa), cao hơn ngưỡng 0,01. Giá trị tính năng có chênh lệch tối đa là: Thẻ tín dụng