شرح مختصر ناهنجاری شرح طولانی ناهنجاری
نام ویژگی
'شرکت' فاصله زیاد بین فعلی و قبلی فاصله Linfty بین فعلی و قبلی 0.00820891 (تا شش رقم قابل توجه) ، بالاتر از آستانه 0.001 است. مقدار ویژگی با حداکثر تفاوت این است: Blue Ribbon Taxi Association Inc.
'نوع پرداخت' فاصله زیاد بین آموزش و خدمت فاصله Linfty بین آموزش و خدمت 0.0225 (حداکثر شش رقم قابل توجه) ، بالاتر از آستانه 0.01 است. مقدار ویژگی با حداکثر تفاوت عبارت است از: کارت اعتباری