حرکت یک مرد در حال رقص با یک مدل تخمین بدن متحرک ردیابی می شود.

با ML روی دستگاه، قفل تجربه‌های جدیدی مانند بخش‌بندی بدن در زمان واقعی را باز کنید. راه حل های آماده برای استفاده و قابل تنظیم برای بینایی، NLP، صدا و سایر موارد استفاده رایج را کاوش کنید.

روش‌هایی را که برنامه ترافیک مبتنی بر جامعه و ناوبری Waze از TFX و قدرت اجزای داخلی آن برای ایجاد خطوط لوله ML در Google Cloud استفاده می‌کند، کشف کنید.

یک مدل یادگیری ماشینی ستاره دریایی تاج خار را در زیر آب در اکوسیستم دیواره مرجانی بزرگ شناسایی می کند.

گوگل با سازمان تحقیقات علمی و صنعتی مشترک المنافع استرالیا (CSIRO) و جامعه ML همکاری کرد تا تلاش‌های حفاظت از دیواره مرجانی بزرگ را افزایش دهد و یک مدل TensorFlow بسازد که ستاره‌های دریایی مضر تاج خار را شناسایی کند. ویدیوی داستان را مشاهده کنید.