Chuyển động của một người đàn ông khiêu vũ được theo dõi bằng mô hình ước tính cơ thể hoạt hình.

Mở khóa những trải nghiệm mới như phân đoạn cơ thể theo thời gian thực với ML trên thiết bị. Khám phá các giải pháp sẵn sàng sử dụng và có thể tùy chỉnh cho thị giác, NLP, âm thanh và các trường hợp sử dụng phổ biến khác.

Khám phá cách ứng dụng điều hướng và giao thông dựa trên cộng đồng Waze sử dụng TFX và sức mạnh của các thành phần tích hợp của nó để xây dựng đường ống ML trên Google Cloud.

Một mô hình học máy phát hiện sao biển gai dưới nước trong hệ sinh thái Great Barrier Reef.

Google đã hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh vượng chung (CSIRO) của chính phủ Úc và cộng đồng ML để tăng cường các nỗ lực bảo tồn Rạn san hô Great Barrier và xây dựng mô hình TensorFlow phát hiện sao biển gai có hại. Xem video cho câu chuyện.