حرکت یک مرد در حال رقص با یک مدل تخمین بدن متحرک ردیابی می شود.

با ML روی دستگاه، قفل تجربه‌های جدیدی مانند تقسیم‌بندی بدن در زمان واقعی را باز کنید. راه حل های آماده برای استفاده و قابل تنظیم برای بینایی، NLP، صدا و سایر موارد استفاده رایج را کاوش کنید.

روش‌هایی را که برنامه ترافیکی و ناوبری مبتنی بر جامعه Waze از TFX و قدرت اجزای داخلی آن برای ایجاد خطوط لوله ML در Google Cloud استفاده می‌کند، بیابید.

یک مدل یادگیری ماشینی ستاره دریایی تاج خار را در زیر آب در اکوسیستم دیواره بزرگ مرجانی شناسایی می کند.

گوگل با سازمان تحقیقات علمی و صنعتی مشترک المنافع استرالیا (CSIRO) و جامعه ML همکاری کرد تا تلاش‌های حفاظت از دیواره مرجانی بزرگ را تقویت کند و مدلی از TensorFlow بسازد که ستاره‌های دریایی مضر تاج خار را شناسایی کند. ویدیوی داستان را مشاهده کنید.