کارت مدل برای MobileNetV2 با تنظیم دقیق مدل برای گربه ها در مقابل سگ ها

کارت مدل برای MobileNetV2 با تنظیم دقیق مدل برای گربه ها در مقابل سگ ها

جزئیات مدل

بررسی اجمالی

این مدل تصاویر گربه و سگ را متمایز می کند. از معماری MobileNetV2 (https://arxiv.org/abs/1801.04381) استفاده می کند و بر روی مجموعه داده Cats vs Dogs (https://www.tensorflow.org/datasets/catalog/cats_vs_dogs) آموزش دیده است. این مدل بر روی تصاویر گربه و سگ با دقت بالایی عمل کرد.

نسخه

نام: v1.0
تاریخ: 2020/08/28

صاحبان

تیم کارت مدل، model-cards@google.com

مجوزها

منابع

استناد

ملاحظات

موارد استفاده

محدودیت ها

ملاحظات اخلاقی

مجموعه داده ها

هیچ یک

هیچ یک

هیچ یک
اندازه مجموعه اعتبارسنجی

آنالیز کمی

معیارهای عملکرد
نام مقدار
دقت 0.981249988079071
دقت، گربه 0.9932885766029358
دقت، سگ 0.9707602262496948
هیچ یک
دقت