bán kính trung bình nghĩa là kết cấu chu vi trung bình khu vực trung bình có nghĩa là trơn tru có nghĩa là nhỏ gọn có nghĩa là ngắn gọn nghĩa là điểm lõm có nghĩa là đối xứng có nghĩa là kích thước fractal ... bán kính xấu nhất kết cấu tồi tệ nhất chu vi tồi tệ nhất khu vực tồi tệ nhất độ mịn tồi tệ nhất độ nhỏ gọn tồi tệ nhất cảm giác tồi tệ nhất điểm lõm tồi tệ nhất đối xứng tồi tệ nhất kích thước fractal tồi tệ nhất
28 15.300 25,27 102,40 732,4 0,10820 0,16970 0,16830 0,08751 0,1926 0,06540 ... 20.270 36,71 149,30 1269.0 0,16410 0,6110 0,63350 0,20240 0,4027 0,09876
157 16.840 19.46 108,40 880,2 0,07445 0,07223 0,05150 0,02771 0,1844 0,05268 ... 18.220 28.07 120,30 1032.0 0,08774 0,1710 0,18820 0,08436 0,2527 0,05972
381 11.040 14,93 70,67 372,7 0,07987 0,07079 0,03546 0,02074 0,2003 0,06246 ... 12.090 20,83 79,73 447,1 0,10950 0,1982 0,15530 0,06754 0,3202 0,07287
436 12.870 19,54 82,67 509,2 0,09136 0,07883 0,01797 0,02090 0,1861 0,06347 ... 14.450 24,38 95,14 626,9 0,12140 0,1652 0,07127 0,06384 0,3313 0,07735
71 8.888 14,64 58,79 244.0 0,09783 0,15310 0,08606 0,02872 0,1902 0,08980 ... 9,733 15,67 62,56 284.4 0,12070 0,2436 0,14340 0,04786 0,2254 0,10840

5 hàng × 30 cột