ExecutionResult tại 0x7f7734307780
.execution_id 5
.thành phần
.component.inputs
['ví dụ']
['variable_graph']
['lược đồ']
.component.outputs
['người mẫu']
['model_run']