ExecutionResult tại 0x7f783e9ed940
.execution_id 2
.thành phần
.component.inputs
['ví dụ']
.component.outputs
['số liệu thống kê']