ExecutionResult tại 0x7f783e8f8b00
.execution_id 6
.thành phần
.component.inputs
['ví dụ']
['người mẫu']
.component.outputs
['đánh giá']
['phước lành']