Kiểu Sự có mặt Hiệu lực Lãnh địa
Tên tính năng
'Tuổi' NS yêu cầu Độc thân -
'Tăng vốn' NS yêu cầu Độc thân -
'Lỗ vốn' NS yêu cầu Độc thân -
'Quốc gia' DÂY yêu cầu Độc thân 'Quốc gia'
'Giáo dục' DÂY yêu cầu Độc thân 'Giáo dục'
'Giáo dục-Num' NS yêu cầu Độc thân -
'Giờ mỗi tuần' NS yêu cầu Độc thân -
'Tình trạng hôn nhân' DÂY yêu cầu Độc thân 'Tình trạng hôn nhân'
'Nghề nghiệp' DÂY yêu cầu Độc thân 'Nghề nghiệp'
'Trên 50 nghìn' NS yêu cầu Độc thân -
'Cuộc đua' DÂY yêu cầu Độc thân 'Cuộc đua'
'Mối quan hệ' DÂY yêu cầu Độc thân 'Mối quan hệ'
'Tình dục' DÂY yêu cầu Độc thân 'Tình dục'
'Lớp học nghề' DÂY yêu cầu Độc thân 'Lớp học nghề'
'fnlwgt' NS yêu cầu Độc thân -