سن کلاس کار fnlwgt تحصیلات تعداد_آموزش وضعیت زناشویی اشتغال ارتباط نژاد جنسیت سود_ سرمایه از بین رفتن سرمایه ساعت در هفته کشور مادری براکت_ درآمد
0 39.0 خصوصی 297847.0 نهم 5.0 همسر متاهل سایر خدمات همسر سیاه زن 3411.0 0.0 34.0 ایالات متحده <= 50K
1 72.0 خصوصی 74141.0 نهم 5.0 همسر متاهل مدیر اجرایی همسر جزیره ای آسیایی - Pac-Island زن 0.0 0.0 48.0 ایالات متحده > 50K
2 45.0 خصوصی 178215.0 نهم 5.0 همسر متاهل بازرسی ماشین همسر سفید زن 0.0 0.0 40.0 ایالات متحده > 50K
3 31.0 خصوصی 86958.0 نهم 5.0 همسر متاهل مدیر اجرایی همسر سفید زن 0.0 0.0 40.0 ایالات متحده <= 50K
4 55.0 خصوصی 176012.0 نهم 5.0 همسر متاهل پشتیبانی فنی همسر سفید زن 0.0 0.0 23.0 ایالات متحده <= 50K