Truy vấn đầu vào: thác nước

Kết quả:
Hạng # 1, Điểm: 4,71 Hạng # 2, Điểm: -1,63 Hạng # 3, Điểm: -4.17

Truy vấn đầu vào: chơi guitar

Kết quả:
Xếp hạng # 1, Điểm: 6.50 Hạng # 2, Điểm: -1,79 Hạng # 3, Điểm: -2,67

Truy vấn đầu vào: xe trôi

Kết quả:
Hạng # 1, Điểm: 8.78 Hạng # 2, Điểm: -1.07 Hạng 3, Điểm: -2,17