جستجوهای ورودی: آبشار

نتایج:
رتبه # 1 ، امتیاز: 4.71 رتبه #2 ، امتیاز: -1.63 رتبه #3 ، امتیاز: -4.17

جستجوهای ورودی: بازی گیتار

نتایج:
رتبه # 1 ، امتیاز: 6.50 رتبه # 2 ، امتیاز: -1.79 رتبه # 3 ، امتیاز: -2.67

جستجوهای ورودی: خوش پیشامد میشه ماشین

نتایج:
رتبه # 1 ، امتیاز: 8.78 رتبه #2 ، امتیاز: -1.07 رتبه #3 ، امتیاز: -2.17