جان سالم به در برد ارتباط جنسی سن n_ خواهر و برادر_همسر پارچ کرایه کلاس عرشه embark_town تنها
0 0 نر 22.0 1 0 7.2500 سوم ناشناخته ساوتهمپتون n
1 1 زن 38.0 1 0 71.2833 اولین سی شربورگ n
2 1 زن 26.0 0 0 7.9250 سوم ناشناخته ساوتهمپتون y
3 1 زن 35.0 1 0 53.1000 اولین سی ساوتهمپتون n
4 0 نر 28.0 0 0 8.4583 سوم ناشناخته کوئینستون y