زنده ماند ارتباط جنسی سن n_ همسران_ خواهر و برادر پوست کرایه کلاس عرشه سوار_شهرک شوید تنها
0 0 نر 22.0 1 0 7.2500 سوم ناشناس ساوتهمپتون n
1 1 زن 38.0 1 0 71.2833 اولین ج شربورگ n
2 1 زن 26.0 0 0 7.9250 سوم ناشناس ساوتهمپتون y
3 1 زن 35.0 1 0 53.1000 اولین ج ساوتهمپتون n
4 0 نر 28.0 0 0 8.4583 سوم ناشناس کوئین استون y