สายพันธุ์ เกาะ bill_length_mm bill_deep_mm flipper_length_mm body_mass_g เพศ ปี
0 Adelie Torgersen 39.1 18.7 181.0 3750.0 ชาย 2550
1 Adelie Torgersen 39.5 17.4 186.0 3800.0 หญิง 2550
2 Adelie Torgersen 40.3 18.0 195.0 3250.0 หญิง 2550