Diameter Height LongestShell ShellWeight ShuckedWeight Type VisceraWeight WholeWeight
count 672.0 672.0 672.0 672.0 672.0 672 672.0 672.0
unique <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 3 <NA> <NA>
top <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> F <NA> <NA>
freq <NA> <NA> <NA> <NA> <NA> 328 <NA> <NA>
mean 0.514509 0.178088 0.652247 0.412751 0.629519 NaN 0.313077 1.445691
std 0.033435 0.016295 0.040379 0.08141 0.150842 NaN 0.070733 0.280846
min 0.37 0.125 0.51 0.3195 0.4145 NaN 0.1255 0.9585
25% 0.495 0.165 0.625 0.35075 0.519 NaN 0.264875 1.246375
50% 0.51 0.175 0.65 0.39375 0.60175 NaN 0.304 1.37925
75% 0.535 0.19 0.675 0.455 0.702375 NaN 0.354 1.5985
max 0.63 0.21 0.8 1.005 1.2455 NaN 0.59 2.55