giống loài hòn đảo bill_length_mm bill_depth_mm flpper_length_mm body_mass_g tình dục năm
0 Adelie Torgersen 39.1 18,7 181.0 3750.0 Nam giới 2007
1 Adelie Torgersen 39,5 17.4 186.0 3800.0 giống cái 2007
2 Adelie Torgersen 40.3 18.0 195.0 3250.0 giống cái 2007